Naudojimosi taisyklės

Sąlygos

Visos Cloudlix.com siūlomos paslaugos gali būti naudojamos tik teisėtiems veiksmams. Tai apima, bet neapsiriboja: saugomomis autorinėmis teisėmis, nelegaliu turiniu talpinamoje medžiagoje. Klientas atsiriboja ir sutinka ginti Cloudlix.com nuo pasekmių, jei nesilaikys šių sąlygų naudojantis mūsų paslaugomis.

Pinigų gražinimai

Klientai gali atšaukti paslaugas bet kuriuo metu. Cloudlix.com taip pat pasilieka teisę atšaukti paslaugą, bet kuriuo metu. Cloudlix.com suteikia Jums 14 dienų pinigų gražinimo garantiją VPS/VDS hostingo paslaugoms. Pinigų gražinimo garantija galioja tik pardavimo periode. Vartotojų nutrauktos ar Cloudlix.comsuspenduota sutartis nepretenduoja į 14 dienų pinigų gražinimo garantiją

Kainų pokyčiai

Cloudlix.com pasilieka teisę keisti kainas tinklapyję, užsakomiems vartotojų planams. Sutarta kaina su klientu nekis visą sutarties periodą. Kaina, kurią sumokėjote įsigijant paslaugas, Jums niekada nebus didesnė.

Srauto naudojimo taisyklės

Jums skiriamas tam tikras užsakytas srautas. Srauto resursai skiriasi priklausomai nuo pasirinkto plano. Jei klientas pažeidžią šią taisyklę (naudojama daugiau nei 20% skirto srauto arba/ir piktnaudžiaujama tinklu) mes pasiliekame teisę limituoti vartotojo srautą iki kito srautų perskirstymo, arba kol nebus sumokėta už papildomą srautą. Torentus naudoti draudžiama.

Domenų užsakovai pripažįsta .LT domeno procedūrinį reglamentą

Įkurdami .LT domeną, užsakovas kartu sutinka, kad būtų teikiamos administratoriaus (t.y. KTU Informacinių technologijų departamento Interneto paslaugų centro, valdančio .lt domeną) paslaugos ir dėl to DAS (domenų administravimo sistemoje) teikiami jo duomenys, kurie nustatyta apimtimi skelbiami Whois duomenų bazėje. Reglamentą galite rasti čia.

Naudojimosi taisyklių keitimas

Cloudlix.com  turi teisę peržiūrėti ir keisti savo taisykles, bet kuriuo metu, be atskiro pranešimo.

Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklės

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Bendrovė – reiškia UAB „Cloudlix“ – (įmonės kodas: 302655961; buveinės adresas: A. Mickevičiaus g. 2/A, Šiauliai, Lietuva; internetinis puslapis www.cloudlix.com). Toliau asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Bendrovė“.
2. Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio Bendrovė gauna ir tvarko asmens duomenis.
3. Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Bendrove yra sudaręs darbo sutartį.
4. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens požymius;
5. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
6. Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).
7. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
8. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.
9. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.
10. Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose.
11. Ypatingi asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.
12. Socialinis ir viešosios nuomonės tyrimas – sisteminis duomenų ir (ar) informacijos apie fizinius ir juridinius asmenis rinkimas ir interpretavimas statistikos, analizės ir kitais socialinių mokslų taikomais metodais siekiant gauti sprendimams priimti reikalingas įžvalgas. Atliekant socialinį ir viešosios nuomonės tyrimą, negali būti vykdoma tiesioginė rinkodara.
13. Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
14. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
15. Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.
16. Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas).
17. Kitos šiose asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklėse) vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus tvarkant asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato Duomenų subjekto teises, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.
2. Asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje, vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei užtikrinti kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
3. Taisyklių paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir duomenų saugos organizacines priemones.
4. Bendrovė renka Duomenų subjekto duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės biurą, prisiregistravęs prie Bendrovės internetinio puslapio ir tapęs registruotu vartotoju ar naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu.
5. Bendrovė rūpindamasi Duomenų subjekto privatumu ir vertindama Duomenų subjekto pasitikėjimą, įsipareigoja saugoti Duomenų subjekto privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai šiose Taisyklėse nurodytiems tikslams, be Duomenų subjekto sutikimo neatskleisti šios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus, užtikrinant tinkamą užsakytų paslaugų ir sutarties įvykdymą, t.y. Duomenų subjekto asmeninių duomenų perdavimą partneriams, teikiantiems su Duomenų subjekto užsakytų paslaugų tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Bendrovė taip pat gali perduoti Duomenų subjekto asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Bendrovės vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Yra laikoma, kad Duomenų subjektas yra apie tai informuotas, su tuo sutinka ir Bendrovė neprisiima atsakomybės dėl žalos, kylančios dėl trečiųjų asmenų naudojimosi Duomenų subjekto duomenimis tiek, kiek tai leidžia atitinkami įstatymai. Visais kitais atvejais, Duomenų subjekto asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Bendrovė gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus, ir tik jeigu tai numatyta pagal galiojančius įstatymus. Bendrovė nenaudoja ir neatskleidžia ypatingos asmeninės informacijos, tokios kaip informacija apie sveikatą, rasinę kilmę, religinius įsitikinimus ar politines pažiūras ir pan., be Duomenų subjekto aiškaus sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja ar tai leidžia įstatymai.
6. Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami atsižvelgiant į tai, kokiais tikslais Duomenų subjektas juos pateikė Bendrovei ar kitais Duomenų subjekto patvirtintais tikslais.
7. Duomenų subjekto asmens duomenų naudojimo tikslai:
7.1. Duomenų subjekto paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui, administravimui;
7.2. Duomenų subjekto identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose;
7.3. Duomenų subjekto identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros Bendrovės internetiniame puslapyje ;
7.4. nupirktų (užsakytų) paslaugų patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;
7.5. problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui;
7.6. susisiekimui su Duomenų subjektu, pasikeitus Duomenų subjekto įsigytų paslaugų sąlygoms;
7.7. kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;
7.8. tiesioginės rinkodaros tikslais;
7.9. saugumo, sveikatos, administraciniais, nusikaltimų prevencijos atskleidimo ir teisiniais tikslais;
7.10. verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę;
7.11. susisiekimui su Duomenų subjektu, tikslu gauti kliento atsiliepimus apie suteiktas paslaugas;
7.12. auditui.
8. Duomenų subjektas, savanoriškai pateikdamas Bendrovei savo asmens duomenis, patvirtina ir savanoriškai sutinka, kad bendrovė valdytų ir tvarkytų Duomenų subjekto asmeninius duomenis, laikantis šių Taisyklių, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų.
9. Taisyklių privalo laikytis visi Bendrovės darbuotojai, kurie tvarko Bendrovėje esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkė paslaugai teikti, ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti.
10. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

III. PRIVATUMAS IR ASMENS DUOMENYS

1. Bendrovės renkama informacija gali būti: Duomenų subjekto ir (ar) Duomenų subjekto atstovaujamo asmens vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas, kredito/debeto kortelių arba kiti mokėjimų duomenys, informacija apie Duomenų subjekto įsigytas paslaugas .Duomenų subjekto prisijungimo vardas ir slaptažodis Bendrovės internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Duomenų subjekto apsilankymą, pavyzdžiui: interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Duomenų subjektas pasiekia internetą, adresas; Duomenų subjekto apsilankymo Bendrovės internetiniame puslapyje data ir laikas; naudojama naršyklė; informacija apie Duomenų subjekto kompiuterio operacinę sistemą ir kita. Ši informacija naudojama Bendrovės internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Bendrovės internetiniam puslapiui administruoti. Duomenų subjektas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, tapęs registruotu Bendrovės internetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis Bendrovės internetiniame puslapyje.
2. Visi Duomenų subjekto nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Bendrovė užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užsakytai paslaugai suteikti.
3. Bendrovės darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami Duomenų subjekto asmens duomenis, laikosi šių principų:
3.1. Duomenų subjekto suteiktą informaciją renka, tvarko, saugo tik dėl teisėto intereso ir griežtai laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų šią teisės sritį Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių.
3.2. Duomenų subjekto asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.
3.3. Duomenų subjekto asmens duomenis renka apibrėžtais tikslais.
3.4. Renkant ir tvarkant asmens duomenis laikosi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalauja iš Duomenų subjekto pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, nekaupiami.
3.5. Kaupia tik tuos duomenis, kurie būtini teikiant kokybiškas paslaugas, įskaitant konsultavimą apie Bendrovės produktus ir paslaugas.
3.6. Duomenų subjekto asmens duomenis gali sužinoti tik atitinkamą kompetenciją turintys Bendrovės darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkė paslaugai teikti, ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti.
3.7. Duomenų subjekto asmens duomenų Bendrovė neatskleidžia tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus arba jei tai atlikti Bendrovę įpareigoja pats Duomenų subjektas.
3.8. Bendrovė stengiasi, kad Duomenų subjektų duomenys būtų išsamūs, nepasenę ir tvarkingi, todėl nuolat tikslinami, atnaujinami.
4. Bendrovė gerbia Duomenų subjekto privatumą ir įsipareigoja nuolatos laikytis šiose Taisyklėse nurodytų Duomenų subjekto duomenų apsaugos principų.
5. Duomenų subjekto asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, įstatymai ir kiti teisės aktai.

IV. RINKODARA IR KORESPONDENCIJA

1. Naudodamasis Bendrovės teikiamomis Duomenų subjektas gali laisvanoriškai sutikti, jog Duomenų subjekto pateikti asmens duomenys būtų naudojami Bendrovės rinkodaros tikslais.
2. Asmens duomenys rinkodaros tikslais renkami, tvarkomi ir naudojami taip, kad neleistų atskleisti Duomenų subjekto asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
3. Duomenų subjektas savo teisę atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, gali įgyvendinti ir Bendrovę informuodamas paštu ar elektroninio ryšio priemonėmis.
V. SLAPUKAI („COOKIES“) IR JŲ NAUDOJIMAS
1. Dalis informacijos surenkama automatiškai tuo metu, kai Duomenų subjektas apsilanko Bendrovės internetiniame puslapyje, kadangi Duomenų subjekto interneto protokolo adresą turi atpažinti Bendrovės serveris.
2. Bendrovės internetiniame puslapyje taip pat naudojami duomenų analizavimo valdymo įrankiai – slapukai (“cookies”).
3. Naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu Duomenų subjektas sutinka, kad Duomenų subjekto kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šiose Taisyklėse minimi slapukai.
VI. TINKLAPIO INDIKATORIŲ NAUDOJIMAS
1. Bendrovė kartais naudoja ne tik slapukus, bet ir tinklapio indikatorius.
2. Bendrovė gali įtraukti tinklapių indikatorius į reklaminius elektroninius laiškus arba informacinius pranešimus, kad būtų galima nustatyti, ar laiškai buvo atidaryti. Bendrovė draudžia naudoti tinklapių indikatorius asmeninei informacijai rinkti ar prieigai prie jos.
VII. ASMENS DUOMENŲ Saugumas ir TVARKYMAS
1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Europos Sąjungos ir kt. duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Bendrovė taiko priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtai prieigai arba neteisėtam Duomenų subjekto duomenų panaudojimui. Bendrovė užtikrina, jog Duomenų subjekto pateikiami duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Bendrovės naudojamos duomenų saugojimo ir apdorojimo duomenų bazės yra apsaugotos nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
2. Bendrovė naudoja atitinkamas verslo sistemas ir procedūras, leidžiančias apsaugoti ir ginti Duomenų subjekto Bendrovei patikėtus asmeninius duomenis. Bendrovė naudoja saugumo sistemas, technines ir fizines priemones, ribojančias prieigą prie Duomenų subjekto asmeninių duomenų ir jų panaudojimo Bendrovės serveriuose. Tik specialius leidimus turintys Bendrovės darbuotojai turi teisę matyti Duomenų subjekto asmeninius duomenis, pateiktus Bendrovei, darbo tikslais.
3. Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu ir automatiniu būdu naudojant Bendrovėje įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones.
4. Duomenų subjektų asmens duomenis gali tvarkyti tik Bendrovės direktoriaus įgalioti asmenys.
5. Kiekvienas darbuotojas, tvarkantis asmens duomenis, privalo:
5.1. pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą/sutartį.
5.2. tvarkyti asmens duomenis griežtai vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, instrukcijomis ir šiomis Taisyklėmis.
5.3. turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Konfidencialumo principo Bendrovės darbuotojas turi laikytis ir pasibaigus darbo santykiams.
5.4. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti asmens duomenų;
5.5. siekdamas užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingų kopijų darymo.
5.6. nedelsiant pranešti Bendrovės vadovui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui ir imtis priemonių tokiai situacijai išvengti.
6. Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį.
7. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti asmens duomenis, kai pasibaigia darbuotojo darbo sutartis su Bendrove, arba kai Bendrovės vadovas atšaukia darbuotojo paskyrimą tvarkyti asmens duomenis.
8. Asmens duomenų apsaugos techninės ir programinės priemonės turi užtikrinti:
8.1. operacinių sistemų ir duomenų bazių kopijų saugyklos įrengimą, kopijavimo technikos nustatymą ir laikymosi kontrolę;
8.2. nenutrūkstamo duomenų tvarkymo (apdorojimo) proceso technologiją;
8.3. sistemų veiklos atnaujinimo nenumatytais atvejais strategiją (netikėtumų valdymas);
8.4. programų testavimo aplinkos fizinį (loginį) atskyrimą nuo darbo režimo procesų;
8.5. autorizuotą duomenų naudojimą, jų nepažeidžiamumą.

VIII. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

1. Duomenų subjektas turi šias pagrindines teises:
1.1. žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
1.2. susipažinti su savo asmeniniais duomenimis;
1.3. reikalauti ištaisyti netikslius, papildyti trūkstamus asmeninius duomenis, esant pagrindui reikalauti kad asmeniniai duomenys būtų ištrinti, jei tai atitinka įstatymų apibrėžtus kriterijus;
1.4. gauti savo pateiktus Duomenis perskaitoma struktūrizuota forma, jei tai atitinka įstatymų apibrėžtus kriterijus.
1.5. Taip pat, esant išimtinėms aplinkybėms, turi teisę atsisakyti įstatyminio jūsų Duomenų Tvarkymo. Kai jūsų Duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, gali prieštarauti tokiam Tvarkymui (teisė prieštarauti).
1.6. Taip pat turi teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kokį sutikimą, kurį suteikė registruodamiesi ar naudodamiesi mūsų paslaugomis. Toks atsisakymas nepaveiks Duomenų Tvarkymo, įvykdyto iki atsisakymo ir paremto suteiktu sutikimu, teisėtumo.
2. Taip pat Duomenų subjektas turi teisę atsisakyti pateikti asmens duomenis. Tokiu atveju Duomenų subjektas automatiškai atsisako savo pretenzijos dėl Bendrovės teikiamų paslaugų kokybės, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Duomenų subjekto pageidaujamas / užsakytas paslaugas.

IX. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

1. Jei nenurodyta kitaip, programinė įranga, reikalinga Bendrovės paslaugoms, prieinama arba naudojama Bendrovės internetiniame puslapyje ir intelektualinės nuosavybės teisės (įskaitant autorines teises) į internetinio puslapio turinį ir informaciją priklauso Bendrovei. Be išankstinio Bendrovės rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti, versti, adaptuoti ar bet kokiu kitu būdu naudoti bet kurią Bendrovės internetinio puslapio dalį (bet kokį turinį, logotipą, programinę įrangą, produktus, paslaugas ar kt.) trečiųjų asmenų komercinėje ūkinėje veikloje. Draudžiama atlikti bet kuriuos kitus veiksmus galinčius pažeisti Bendrovės nuosavybės teises į Bendrovės internetinį puslapį, o taip pat prieštaraujančius sąžiningai konkurencijai, reklamai, pažeidžiančius autorių teises, kitus teisės aktus ir galiojančią praktiką.
2. Bet koks neteisėtas teisių panaudojimas ar kuris nors iš minėtų veiksmų sudarys esminį Bendrovės intelektinės nuosavybės (įskaitant autorines ir kitas) teisės pažeidimą.

X. ATSAKOMYBĖ

1. Duomenų subjektas privalo Bendrovei pateikti išsamius ir teisingus Duomenų subjekto asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus Duomenų subjekto asmens duomenų pasikeitimus. Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimus.
2. Duomenų subjektas prisiima visą riziką ir atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus Bendrovės internetiniame puslapyje, atliktus pasinaudojus Duomenų subjekto prisijungimo duomenimis, ir įsipareigoja įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus naudojantis Duomenų subjekto prisijungimo duomenimis.
XI. TAISYKLIŲ KEITIMAS
1. Bendrovė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešda interneto puslapyje.
2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Bendrovės internetiame puslapyje.
3. Jeigu Duomenų subjektas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Duomenų subjektas turi teisę atsisakyti naudotis Bendrovės bei Bendrovės internetiniame puslapyje teikiamomis paslaugomis.
4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Bendrovės ar Bendrovės internetinio puslapio teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

XII. DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENINIŲ DUOMENŲ LAIKYMO TRUKMĖ

Nebent kitaip būtų nurodyta šioje duomenų apsaugos politikoje ar Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kituose teisės aktuose, saugosime:
• Asmeninius Duomenis su išreikštu asmens duomenų Subjeto sutikimo rinkodariniams, statistiniams, analizės tikslams – 3 metus.
• Visus kitus gautus asmeninius duomenis, įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose numatytais terminais.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Duomenų subjektui lankantis Bendrovės internetiniame puslapyje bei pateikiant informaciją apie save Bendrovės darbuotojams, yra laikoma, kad Duomenų subjektas susipažino ir sutinka su šių Taisyklių nuostatomis.
2. Šioms Taisyklėms bei Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

XIV. MŪSŲ KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jei turite klausimų dėl jūsų asmeninių duomenų tvarkymo ar klausimų dėl jūsų teisių, prašome susisiekti su mumis:
UAB “Cloudlix”
info@cloudlix.com